– J – ve – K – Harfleri Fihristi

Jüpiter füzesi 562.
jüskiyam (ban-benç) otu (627), 632, 637, 881.

Kabataş molla çelebi câmi’i 1191.
kâ’be içinde nemâz (345), 440.
kâ’be-i mu’azzama 170, 172, 245, 267, 339, 344, 345, 346, (347), 348, 354, 440, 1069, 1120, 1123, 1128, 1150, 1180.
kâ’be perdesi 346, (347), 1071.
kâ’be resmi bulunan halılar (239).
kâ’be taşı (1153), 1172.
kabr azâbı 23, 57, 86, 88, (107), 119, 204, 213, 265, 449, (762), 984.
kabr-i se’âdet 349, (350), 458, 1008.
kabr kazılması (1004).
kabr sü’âli 107, (1007).
kabr yanında nemâz kılmak (241), 443.
kabr ziyâreti 447, 448, 455, 456, 457, 475, 476, 477, 478, 479, (1008), 1010, 1011, (1013), 1016, 1134, 1147, 1149.
kabrde çürümek 623, (998), 1004.
kabz olmağa karşı ilâc 656.
ka’de-i ahîre (218).
kadere îmân 75, 402, (411), 698, (707).
kaderiyye fırkası (735), 736.
kadıköy iskele câmi’i 1153.
kadıköy ismi 1158.
kadıköy toplantısı (43), 490, 1089.
kâdî [hâkim]lik 883, (884).
kadîm olmak (55), 84, 103, 963, (1043), 1117.
kadın cennetde kocası yanındadır (380), 949.
kadının çalışıp kazanması 589, 592, (598), 1029.
kadının kendini erkeğe benzetmesi 164, 263, (593).
kadınlara âid bilgiler (136), 137, 138, 139, 158, 163, 164, (166), 220, 252, 264, 340, 585, (778).
kadınlara bakmamalı 64, 98, 99, 146, 163, (164), 165, (166), 167, 363, 437, 438, 603, 781, 899.
kadının nemâz kılması (220).
kadınların câmi’e gitmesi 129, 130, 140, (249), 252, 259, 260, 602.
kadınların uzun yola gitmesi 167, (226), 340, 342, 437, 575, 602, 901.
kadının hacca gitmesi (340), 901.
kadınların hakları 588, (598), 600, 790, 888, 1029.
kadınların örtünmesi 35, (163), 164, 165, 166, 249, 263, 437, 570, 578, 589, 593, (598), 603, 604, 781, 880, 888, 901.
kadınların saç kesmesi 144, 164, 263, (593).
kadınların seslerini erkeklere duyurmaları harâmdır (164), 720, 781.
kadınların süslenmesi 164, 168, (593), 603, 781, 869, 888.
kâdirî tarîkatı 767, 1063, (1087).
kâdıyânî fırkası (484), 1072.
kadr gecesi 4, 43, 253, 313, (352), 356.
kadsiye zaferi 1126.
kâfirler aldanmakdadır 7, 21, (23), 24, 26, 27, 36, 40, (66), 103, 105, 244, 475, (520), 604, 621, 906.
kâfirlere aldanmamalı (100), 316,529.
kâfirler cehennemde sonsuz kalacak 27, 30, 31, 58, 59, (68), 103, 107, 476, 478, 517, 520, 531,
1044).
kâfir çocukları (404), 1001.
kâfir hakkı (39), 874.
kâfir kime denir? (17), 24, 30, 65, 98, 252, 408, 411, (464), 484, 598, (1043), 1140.
kâfir sevilmez 23, 24, 30, (32), 39, 65, (92), 259, 363, 778.
kâfir ile evlenilmez 565, (570), 577, 605.
kâfirin evlenmesi (577).
kâfirler pisdir 29, (71), 72, 387, 610.
kâfirlere gelen ni’metler (31), 520.
kâfirlere ibâdetler emr edilmedi (101), 211, 338, 519.
kâfire inanılır mı? 24, 26, 27, 36, 39, (159), 172, 316, 542, (622), 835, 1047.
kâfirlere uymak 7, 24, 51, (52), 165, 232, 237, 238, 241, 257, 265, 364, 626, (770), 778, 869, 891, 1003, 1005.
kâfirlerin çeşidleri 7, (27), 39, 553, 579, (758).
kâfirlerin iftirâları 5, 6, 7, (24), 26, 36, 61, 166, 316, 413, 520, (525), 542, 603, 761, 765, 903, 1043, (1045), 1080, 1148.
kâfirlerin yapdıkları iyilikler 40, (101).
kâğıd paralar 298, 299, 300, 302, 796, (802), 813, 821.
kâğıd para zekâtı (299), 300, 301, 302, 839.
kahbe 887.
kâhinler 553, (739), 782.
kahve içmek (631), 1173, 1184, 1191.
kalb bilgileri (914), 951.
kalb (yürek) çalışması (976).
kalb, his organlarına tâbi’dir 721, 781, 923, (1050).
kalb nakli 593, 618, (699), (1049).
kalb (gönül) nedir? (31), 78, 646, 719, 720, 923, (1049).
kalb istigfâr ile temizlenir 64, 65, (67), (110), 401.
kalb kırmak harâmdır 167, (612), 767, 782, 824, (914).
kalbin fenâsı 904, 918, (924), 949, 1057.
kalbin hasta olması 31, 78, 95, (110), 111, 426, 607, 623, 645, 719, (720), 722, 731, 750, 767, 788, 903, 1057.
kalbin temiz olması (19), 70, 95, 119, (288), 401, 476, (720), 730, 767, 921, 923, 933, 1050, 1056, 1058.
kalbin üstünlüğü (914), 915, 927.
kalenderler (486).
kan 126, 153, 154, (977).
kanâ’at 99, (787), 1165.
kandil geceleri (352), 356.
kandilli câmi’i 171, 1150.
kandilli serâyı 1150.
kan grubları (978).
kan kanseri 977.
kanlıca câmi’i 1067, 1174.
kanser [seretan] hastalığı 626.
kan tansiyonu 693, (977).
kan vermek (586), 593, 618, 809, 869.
kanûnlara karşı gelmemelidir 8, 9, (29), 37, 96, 574, 599, (842), 897.
kapı çalmak âdâbı (365).
kapitalizm (523), 527, 1126.
karabaş mescidi 1125.
kara borsacılık (840), 843.
kara kediye arab demek çok fenâdır (376).
karaköy ismi 1136.
karâmitalar 488, (500), 1099, 1105.
kâr haddi yokdur 616, (808), 811.
karın ağrısı (661).
ka’riyye câmi’i 1095.
karz-ı hasen (824), 825, 826, 860, 864.
kasabdan et almak (327).
kâsımpâşa câmi’i 1126.
kaşgarî tekkesi 1190, 1191.
kaşları yolmak (264).
katalizör madde 80, 433.
katl 727, 874, 879, 882, 885, (892), 894, 1033, 1107, 1111, 1130, 1154, 1173.
katot ışınları 549, 551.
katyon 547.
kaved (893), 894.
kavme (289), 768, 780.
kaylûle uykusu (20), 439, 648.
kazâ ve kader (402), (411), 425, (698), 702, (707), (714).
kazâ ve kader iki kısmdır (698), 699, 1154.
kazâya rızâ lâzımdır 38, 425, (426), 427, 696, (1035), 1154.
kazâ nemâzı nasıl kılınır? 98, 205, 254, (272), 275, 276, 285.
kazâ nemâzı kılmak 98, 111, 205, (272), 273, 275, 278, 280, 281, 531, 1019.
kazf haddi 398, 584, (881), 888.
kefâlet 824, (830), 875, 900.
kefen 643, (996), 1034, 1149.
kefil olmak 812, 824, (830), 900.
kefîr denilen içki (625).
kehânet (890).
kehkeşân yıldızları (972).
kelâm kitâbları 46, 103, 409, (413), 414, 418, 480.
kelâm sıfatı 43, (55), 56, 103, 104, 929.
kelime-i şehâdet (109), 124, 313, 994, 1001.
kelime-i tehlîl (218).
kelime-i temcîd (427), 434, 741, 785, 977, (993).
kelime-i tenzîh (111), 434.
kelime-i tevhîdin fâidesi 119, 373, 401, 842, (902), 910, 943, 994, 1018.
kelime-i tevhîdin ma’nâsı 372, 373, 450, 678, 902, (906), 943.
kemâlât-ı nübüvvet 522, (902), 904, 938, 951, 952.
kemâlât-ı vilâyet (902), 951, 1145.
kemik hastalığı (671).
kerâhet zemânı 178, (201), 202.
kerâmetin çok olması (748), 1169.
kerâmet 73, 85, 398, 449, 456, 717, 739, (747), 748, 749, 1014, (1057), 1061, 1066, 1070, 1144, 1193.
kerbelâ: Bağdâd civârında bir şehr 1111.
kerbelâ vak’ası (356), 769, 1111, 1191.
kesb 32, 56, (57), 105, 479, 680, 697, 702, (786), 789.
kesret-i vücûd (93), 94, 946, 962.
keşfde hatâ 50, 88, 93, (373), 770, 928, 1185.
kıble sâati (171).
kıbleye dönmek 124, (170), 171, 172, 223, 242, 270, 769, 921.
kıbrıs adası 1138.
kîl-ü kal 213, 396.
kılları yolmak (264).
kına sürmek (693).
kırâet 47, 109, (216), 227, 233, 236, 241, 248, 252, 255.
kırâ’et-i şâzze (47).
kırat (ağırlık birimi) 154, 295, (296), 802, 854.
kırkıncı gece (1000), 1006.
kısa kollu gömlek ile nemâz 217, (236).
kîsâniyye fırkası (61).
kısas (48).
kısâs 874, (880), 893, 998, 999.
kısıklı câmi’i 1064.
kıyâm (ayakda durmak) 159, (215).
kıyâmet alâmetleri 23, 58, (62), 63, 107, 158, 190, 398, 611, (727), 775.
kıyâmetde dirilmek 27, 40, 58, (80), 86, 476, (700).
kıyâs-ı fükahâ 48, (437), 464, 468, 471, 473, 474, 506, 634.
kıymetli geceler (352).
kıymetli yerler 245, (267).
kızılbaş (408), 1062, 1150.
kibr 64, 99, 286, 357, (429), 494, 622, 638, 739, 789, 885, (932), 951, 1126, 1187.
kilâbiyye fırkası (66).
kilisede nemâz (241), 334.
kimyâ ilmi 20, 64, 239, 432, 539, (549), 550, 560, 1068, 1120.
kimyâ olayı 432, 433, 551, 560, (971), 1130.
kinin ilâcı 692.
kirâcılık 805, (869), 870, 871, 872, 873.
kirâmen kâtibîn 132, (240), 364, 476, 848.
kireç iskelesi câmi’i 1099.
kitâblara îmân 56, 108, (705).
kitâblı kâfirler 27, (72), 372, 619, 622, 736, 1043.
koca mustafâ pâşa câmi’i 1108.
kocasının malını çalan kadın (780).
kohezion kuvvetleri 975.
kokmuş et yinmez (811).
koku sürünmek 20, (262), 343.
kolesterin 652, 654, 667, 672.
kolları açık nemâz kılmak 217, 232, (236).
kolonya ile nemâz (154).
komisyoncu 799, 836.
kompütür 10, 987, 1207.
komşu hakkı 118, 535, (596), 602, 818.
komünistler 26, 411, 489, (523), 524, 525, 526, 598, 604, 792, 1043, 1098, 1125, 1130, 1172.
konuşmak âdâbı (384), 886.
konyak 624.
korkulu yerlerde okunacak düâ (291), 427, 457, 784, 991.
koyun zekâtı 298, (306).
kozmik şuâ’lar 974.
kölelik 71, 593, 790, (820), 1027.
köle azâd etmek 19, 320, 337, (820).
köpek bulunan ev (132), 162, 240.
kötü huylar (640).
kromanyon iskeleti (541).
kubâ mescidi (246), 349.
kucaklaşmak 364, (365).
kudret-i ilâhiyye 55, 103, (432), 433, 553, 560, 561, 563, 968, 970, 1043.
kudret nârı kıymetli ilâcdır (661).
kudüs 170, (246), 354, 379, 769, 1083, 1089, 1108, 1122, 1161, 1166.
kullanması harâm olanlar 365, 586, 594, 613, 614, (618), 620.
kulleteyn denilen ölçü (72), 161, 271.
kul hakkı 16, 65, (98), 99, 276, 288, 289, 294, 295, 337, 438, 441, 531, 536, (597), 610, 612, 790, 874, 888, 903, 952, 989, 1020.
kumandanlar 531.
kumâr harâmdır 39, 54, 239, 292, (614), 637, 813, 858, 874.
kumis denilen içki (625).
kunût düâsı 227, (228), 255, 393.
kur’a çekmek (614), 1192.
kur’ân-ı kerîm Allah kelâmıdır 33, 43, 46, 56, (367), 368.
kur’ân-ı kerîm dinlemek 245, 246, 724, (726), 731, 1009, 1010.
kur’ân-ı kerîmdeki âyetler iki kısmdır (389).
kur’ân-ı kerîmdeki bilgiler üç kısmdır (48).
kur’ân-ı kerîm mahlûk değildir 43, (367), 368.
kur’ân-ı kerîm mu’cizedir 33, (43), 44, 475, 493.
kur’ân-ı kerîm nedir? (43), 367, 368, 1158.
kur’ân-ı kerîm okunması 33, 36, 47, 130, 142, 206, 216, 229, 231, 253, 260, 277, 340, 429, 440, 477, 722, 726, 727, 728, (731), 784, 872, 873, (1008), 1009.
kur’ân-ı kerîm öğrenmeli 33, 34, 248, 253, 311, 477, (728), 1010.
kur’ân-ı kerîm satmak (873).
kur’ân-ı kerîm tefsîrleri 23, (44), 45, 68, 309, 390, 391, (413), 461, 471, 475.
kur’ân-ı kerîm tercemeleri 23, 44, (45), (46), 82, 461, 543, 1160.
kur’ân-ı kerîme saygı 3, 36, 125, 127, 140, 142, 242, (243), 246, 368, 434, (726), 727, 728, 729, 886, 1009, 1010.
kur’ân-ı kerîm şifâdır 6, 886, 991, (992), 1049, 1051.
kur’ân-ı kerîmi değişdirmek 23, (46), (393), 394, 395, 462, 475, 1099.
kur’ân-ı kerîm kursları 311, 351, (595).
kur’ân-ı kerîmin ma’nâsı 23, 43, (45), 260, 389, 390, 449, 462, 464, 469, 471, 475, 487, 544.
kur’ân-ı kerîmi yazmak 44, 47, 723, 726, (1158), 1161, 1173, 1196.
kurban adamak 325, 326, (332).
kurban hayvanı (326), 327.
kurban kesmek 54, 222, 323, (324), 325, 326, 332, 339, 343, 345, 346, 829, 1123.
kurbet (19), 161, 449, (702), 722, 861, 1010.
kureviyyin üniversitesi [ilk üniversite] 532.
kureyş dili (43), 47.
kureyş kabîlesi 420, 1067, 1101, 1124, (1128).
kurtuluş yolu 22, 60, 95, (100), 482.
kuş yuvası bozmak (247).
kuşluk nemâzı (111), 179, 201, 1186.
kutb-i aktâb (909), 1064.
kutb-i irşâd (909), 1064, 1145.
kutb-i medâr 486, (909).
kutub (909), 1064.
kutublarda ibâdet vakti (315).
kübrevî tarîkatı 1074, (1087), 1154, 1163.
küfr alâmeti (52), 66, 70, 94, 212, 241, 370.
küfr îmânın zıddıdır 23, (776), 1172.
küfr nedir? (17), 54, 67, 78, 252, (408), 467, 483, 537, 578, 907, 955, 957, 1000.
küfr-i hükmî (53), 232, 770, 897.
küfre sebeb olan şeyler 18, 23, 24, 30, 36, 47, 52, 54, 58, (59), 64, 65, (67), 81, 94, 119, 120, 211, 212, 232, 233, 239, 252, 290, 334, 335, 336, 348, 355, 363, 365, (408), 411, 413, 429, 432, 434, 435, 436, 472, 484, 485, 486, 507, 516, 543, 578, 579, 598, 603, 611, (612), 623, 626, 723, 731, 735, 739, 743, 769, 770, 778, 782, 852, 877, 887, 943, 1000, 1004, 1019, 1053.
küfrün cezâsı 40, 54, 58, (67), 103, 107, 519, (520).
küfv 211, 567, (573), 899.
kümûn ve bürûz (85).
kürdler 489.
kürk giymek 164, (593).
kürsiyyi ilâhi (915).
kütüb-i sitte 407, (423), 486.
kvant parçacıkları 548, 976.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir